Fri. Jul 30th, 2021

News Broadcasting Agency

‘ப்ளூடிக்’ பற்றிநீங்கள்தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய அனைத்திற்கும் பதிலளிக்க டுவிட்டர் நிபுணர்கள் ஒரு ஸ்பேஸை நடத்தினர்

டுவிட்டர்சமீபத்தில்அதன்பயன்பாடுமற்றும்சரிபார்ப்பைச்சுற்றிஒருபுதியகொள்கையைமறுஅறிமுகம்செய்தது.சரிபார்ப்புக்குவிண்ணப்பிக்கும்இந்தபுதியசெயல்முறையைடுவிட்டரில்உள்ளவர்கள்மேற்கொள்ளும்போது, ​​சரிபார்ப்புக்கானஅளவுகோல்கள், செயல்முறைமற்றும்கணக்குகள்சரிபார்ப்புமறுக்கப்படுவதுஏன்–என்பதுகுறித்தநிறையகேள்விகள்உள்ளன.

டுவிட்டர்கள், மின்னஞ்சல்கள்மற்றும்ஊடகக்குழுக்களில்குழுஅடிக்கடிகேட்கும்சிலகேள்விகளைக்கேட்கதயாரிப்பைஉருவாக்குவதற்கும்கொள்கையைஎழுதுவதற்கும்பொறுப்பானநிபுணர்களைக்கொண்டுடுவிட்டர்ஒருஸ்பேஸைநடத்தியது.டுவிட்டர்கம்யூனிகேஷன்ஸ்குழுநடத்தியஒருஸ்பேஸில், தயாரிப்புக்குபொறுப்பானB பைர்ன் (@iamb) மற்றும்ரியான்கொலாடோ (@rycollad2), கொள்கையைஎழுதஉதவியசாராஹுசைன்(@SarahHusain16), உடன்பங்கேற்றனர்.

கேள்விபதில்களின்மீள்பார்வைஇதோ:

ஒருமாதத்திற்குமுன்புதொடங்கப்பட்டபோதிலும், சிலருக்குஏன்பயன்பாடில்இதுகாண்பிக்கப்படவில்லை?

ரியான்கொலாடோ:டுவிட்டரில்நாங்கள்பொதுவாகபுதியஅம்சங்களைபடிப்படியாகவெளியிடுகிறோம், இதுகருத்துக்களைப்பெறஅனுமதிக்கிறது, மேலும்நாங்கள்சிக்கல்களைசரிசெய்யஉதவுகிறது. எல்லோரிடமும்நாங்கள்அறிமுகம்செய்வதற்குமுன்புஅனுபவத்தைமேம்படுத்தஇதுமிகவும்முக்கியமாகும்.சரிபார்ப்புச்செயல்முறையும்இதற்குவேறுபட்டதல்ல. இன்றையநிலவரப்படி, அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்துசுமார் 50% வாடிக்கையாளர்களுக்குநாங்கள்பயன்பாட்டைஉருவாக்கியுள்ளோம்மற்றும்பலதரப்பட்டகருத்துக்களைமிகுதியாகப்பெற்றுள்ளோம், தற்போதுநாங்கள்பலஅறியப்பட்டசிக்கல்களைத்தீர்க்கும்பணியில்இருக்கிறோம், அவற்றில்பலவற்றைஅறிமுகம்செய்வதற்குமுன்பாகஅதுகுறித்துஇன்றுபேசுவேன்

உங்கள்பொறுமையைநாங்கள்பாராட்டுகிறோம், மேலும்உங்கள்கருத்தைகணக்கில்எடுத்துக்கொள்வதன்மூலம்அறியப்பட்டசிலசிக்கல்களுக்குதீர்வுகாண்போம்.விரைவில்அனைவருக்கும்விண்ணப்பத்திற்கானஅணுகல்கிடைக்கும்.

உள்ளூர்பிரச்சினைகளைப்பற்றிவெளியிடும்சிறியவெளியீடுகளின்பத்திரிகையாளர்கள்,ஆசியாபசிபிக்முழுவதும்சந்தைகளில், பலமொழிகளில்செய்திவெளியிடும்பத்திரிகையாளர்கள்என்னசெய்வது? கொள்கையில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளசர்வதேசதரங்களைவெளியீடுகள்பூர்த்திசெய்யாவிட்டால்என்னசெய்வது.அத்தகையநிருபர்கள்தகுதிபெறமுடியுமா?

B பைர்ன்:இதில்பேசஇரண்டுசிக்கல்கள்உள்ளன. முதலாவது, நிறையபத்திரிகையாளர்கள்தங்களதுசரிபார்ப்புவிண்ணப்பங்களில்தொழில்நுட்பசிக்கல்கள்அல்லதுஅவர்களின்விண்ணப்பத்தில்உள்ளசிறியசிக்கல்கள்காரணமாகநிராகரிக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால்அதுஅவர்கள்குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்அல்லஎன்பதால்அல்ல. குறிப்பாக, கொள்கையின்படிபத்திரிகையாளர்கள்தங்கள்பயோவில்வெளியீட்டைஇணைக்கவேண்டும். நிறையபத்திரிகையாளர்கள்அதைச்செய்யாததால்அவர்களதுகோரிக்கைநிராகரிக்கப்படுகிறது.

ஆனால்உங்கள்கேள்வியின்இரண்டாவதுபகுதியின்படி, டுவிட்டரில்சரிபார்க்கப்பட்டநிறுவனங்களுக்காகபத்திரிகையாளர்கள்எழுதவேண்டும்என்றேநாங்களும்எதிர்பார்க்கிறோம், எனவேபத்திரிகையாளர்கள்அவர்களைசரிபார்ப்பதற்குமுன்பாவெளியீட்டாளர்அல்லதுஅவுட்லெட்சரிபார்க்கப்படுவதைஉறுதிசெய்வதுஅவசியம். நிச்சயமாக, அவர்கள்ஒருஃப்ரீலான்ஸ்எழுத்தாளராகஎழுதுகிறார்களானால், அவர்கள்எழுதுகின்றபலவேறுபட்டமூலங்களிலிருந்துஇணைப்புகளைப்பகிர்ந்துகொள்ளலாம், ஆனால்அவுட்லெட்டேகுறிப்பிடத்தக்கதாகஇல்லாவிட்டால், அத்தகையபத்திரிகையாளர்களின்பணிகளைநாங்கள்குறிப்பிடத்தக்கதாகக்கருதவில்லை .

இன்றுஎங்கள்கொள்கைஒருதொடக்கம்தான்.எங்கள்முதல்முயற்சியில்அனைவரையும்நாங்கள்கைப்பற்றவில்லைஎன்பதுஎங்களுக்குத்தெரியும், எனவேநாங்கள்மேலும்கற்றுக்கொள்ளவும்விரிவாக்கவும்உள்ளோம்.எனவேஇதுநிச்சயம்முடிவுஅல்ல.

சிலமூத்தபத்திரிகையாளர்கள், குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்என்றஅனைத்துஅளவுகோல்களையும்கொண்டுள்ளபோதும்நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதைநாங்கள்காண்கிறோம்.என்னநடந்ததுஎன்பதைஎங்களுடன்பகிர்ந்துகொள்ளவிரும்புகிறீர்களா, அல்லதுஎவ்வாறுசரிபார்க்கப்படலாம்என்பதைஅவர்கள்உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளசிலஉதவிக்குறிப்புகளைவழங்கமுடியுமா

ரியான்கொலாடோ:ஒருபத்திரிகையாளரின்விண்ணப்பம்மறுக்கப்படுவதற்கானபொதுவானகாரணம்சரிபார்ப்புக்கானசிலமுன்நிபந்தனைகளைபூர்த்திசெய்யத்தவறுவதாகத்தான்இருக்கும்.ஒருபத்திரிகையாளர்விண்ணப்பத்தைநிரப்புவதற்குமுன்இரண்டுவிஷயங்கள்ஒழுங்காகஇருக்கவேண்டும்.ஒன்று, அவர்கள்சரிபார்க்கப்பட்டசெய்திநிறுவனத்தால்பணியமர்த்தப்படவேண்டும்.இரண்டு, அவர்கள்அந்தசெய்திஅமைப்புமற்றும்அதன்அதிகாரப்பூர்வவலைத்தளத்தைதங்கள்சுயவிவரத்தில்குறிப்பிடவேண்டும்.

நாங்கள்பார்க்கும்மற்றொருபொதுவானதவறு, விண்ணப்பதாரரின்கணக்கைஅவர்கள்வழங்கியகுறிப்பிடத்தக்கஆதாரங்களுடன்இணைக்கப்பயன்படுத்தமுடியாதமின்னஞ்சல்முகவரியைவழங்குவதாகும். எனவேஎடுத்துக்காட்டாக, சரிபார்க்கப்பட்டசெய்திஅமைப்பின்அதிகாரப்பூர்வஇணையதளத்தில்உங்கள்ஆசிரியர்பக்கத்திற்கானஇணைப்பைநீங்கள்வழங்கியிருக்கலாம், இதுமிகச்சிறந்தது. ஆனால்உங்கள்தனிப்பட்டமின்னஞ்சல்முகவரியைநம்பகத்தன்மையின்சான்றாகநீங்கள்வழங்கியிருந்தால், அதுஉங்கள்ஆசிரியர்பக்கத்தில்குறிப்பிடப்படவில்லைஎன்றால், உங்கள்கோரிக்கைமறுக்கப்படும், ஏனெனில்இறுதியில்உங்கள்கணக்கைநம்பகத்தன்மைவாய்ந்ததாகநம்பமுடியாது.

இதுஒருசரியானசெயல்முறைஇல்லைஎன்பதைநாங்கள்அறிவோம்.எங்கள்வாடிக்கையாளர்களைவெற்றிகரமாகநிலைநிறுத்துவதற்கும், மேலும்சிறந்தசூழலைவழங்குவதற்கும்இந்தஅனுபவத்தைமேம்படுத்தநாங்கள்பணியாற்றிவருகிறோம், எனவேஎன்னதகவல்தேவை, ஏன், எந்தவடிவத்தில்உள்ளதுஎன்பதுதெளிவாகும். எனவே, மீண்டும், மிகவிரைவில்எதிர்காலத்தில்நாங்கள்வழங்கவிருக்கும்பிறமேம்பாடுகள்ஏராளமாகஉள்ளனஅவைபத்திரிகையாளர்களைச்தொடர்பானசிலகேள்விகளுக்குபயன்படுத்தஉதவியுள்ளன.

July 2021
S M T W T F S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031